I Betroth You

Harei at m’kudeshet li b’taba’at zo kedat Moshe v’Yisrael. Behold, you are consecrated to me with this ring according to the laws of Moses and Israel. V’erastikh li l’olam, v’erastikh li b’tzedek uvmishpat uv’chesed uv’rachamim V’erastikh li b’emunah v’yada’at et [...]